Tham quan nhà máy

Toàn bộ nhà máy
Kho nguyên liệu
Xưởng tẩy trắng
Xưởng đột
Hình thành cửa hàng tồi tệ nhất
Cánh tay robot tự động
Xưởng đóng gói
Hội thảo kiểm tra
Kiểm tra độ cứng
Xưởng sơn tĩnh điện
Kho sản phẩm
Phòng bảo quản nấm mốc